Definicje

 1. Sprzedający: Monika Tokarek, administratorka i właścicielka witryny monikatokarek.pl, zamieszkała we Wrocławiu, ul. Litewska 12.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Sklep– strona www zawierająca Produkty cyfrowe i fizyczne, dostępna pod adresem https://monikatokarek.pl poprzez, którą Kupujący może zakupić zarówno produkty cyfrowe, jak i fizyczne.
 6. Produkt cyfrowy – e-book, plik mp3 (audiobook), kurs (produkt afiliacyjny).
 7. Produkt fizyczny – produkty dostępne w dziale Używki (książki zarówno nowe, jak i używane, itp.)
 8. Umowa– umowa sprzedaży zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów cyfrowych lub/i fizycznych; rodzaj płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Produkt cyfrowy

 1. Produkt cyfrowy jest produktem autorskim Sprzedającego i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności Ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Produkt cyfrowy jest w całości dostarczany drogą online.
 3. Aby Kupujący, po realizacji zamówienia, mógł korzystać z produktu cyfrowego, niezbędne jest posiadania sprzętu komputerowego z obsługą multimediów (audio), przeglądarki internetowej (z obsługą skryptów javascript i cookies) , wtyczki/przeglądarki plików PDF oraz dostępu do Internetu.
 4. Aby korzystać z Produktu cyfrowego,dostarczanego drogą e-mailową, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Warunki dostępu

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Kupujący poprzez złożenie zamówienia zawiera ze Sprzedającym umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego o czym traktuje osobny dokument Polityka Prywatności.
 2. W przypadku, gdy Kupujący ma zamiar skorzystać z kodu rabatowego, uprawniającego do nabycia Produktu cyfrowego lub Produktu fizycznego po niższej cenie, Kupujący powinien wprowadzić kod w trakcie składania zamówienia, przed przejściem do kanału płatności.
 3. Zaakceptowanie regulaminu i wybranie przycisku finalizującego zamówienie powoduje zawarcie Umowy i skutkuje dożywotnim dostępem do Produktu cyfrowego.
 4. Po opłaceniu Produktu cyfrowego przez Kupującego, automatycznie zostanie utworzone konto w Sklepie. Konto można również utworzyć bez dokonywania zakupu. Istnieje również możliwość dokonania zakupu Produktu cyfrowego bez zakładania konta.
 5. Dane dostępu do konta zostaną automatycznie dostarczone na adres e-mail wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 6. Dane dostępu do konta pozwalają Kupującemu zalogować się do Sklepu i korzystać z zakupionych produktów cyfrowych, przeglądać i poprawiać swoje dane osobowe oraz przeglądać historię zamówień.
 7. Kupujący nie może wykorzystywać Produktu cyfrowego, w celu świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Produktu cyfrowego, na rzecz osób trzecich.

Koszty, płatności i dostawa

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży wybranych produktów cyfrowych, znajdujących się w Sklepie.
 2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia Umowy przez Kupującego.
 3. Płatność za produkty odbywa się za pomocą przelewu bankowego na konto Sprzedawcy: Monika Tokarek, Santander Bank Polska S.A., IBAN: PL31109024020000000106048973, SWIFT: WBKPPLPP.
 4. Gdy płatność za Produkt cyfrowy zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy, dostęp do zakupionego produktu przydzielany jest automatycznie – Kupujący otrzyma link do pobrania pliku PDF w przypadku zakupu e-booka lub link do pobrania pliku mp3 w przypadku zakupu audiobooka.
 5. Dostawa produktów fizycznych odbywa się za pomocą usługi Paczkomatów, realizowanej przez firmę Inpost. Koszt dostarczenia Produktu fizycznego wynosi 13 zł. Cena zawiera podatek VAT. Czas dostarczenia przesyłki wynosi standardowo 2-3 dni robocze.

Prawo odstąpienia od umowy i Reklamacje

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.
 2. Zwrotu płatności Sprzedający dokona, z wykorzystaniem takich samych kanałów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego.
 3. Reklamacje można składać mailowo na adres e-mail: monika.tokarek@gmail.com. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie Kupującego co do formy i treści Produktów cyfrowych.
 5. Produkty fizyczne używane nie podlegają zwrotowi.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedającemu jest Sprzedający.
 2. Kupujący ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Kupujący może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 3. Kupujący nabywając Produkt cyfrowy/Produkt fizyczny dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Sprzedającego usług, o których mowa w Regulaminie.
 4. Zakładając konto w Sklepie, Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem oraz Polityką Prywatności i zaakceptował ich postanowienia.